Pravila za provođenje izbora na svim nivoima organizovanja SSVOONK BiH

Pravilima za provođenje izbora na svi nivoima organizovanja Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (u daljem tekstu: Pravila) utvrđuje se procedura provođenja izbora na svim nivoima or ,anizovanja Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (u daljem teks : Sindikat), kao i opšti i posebni kriteriji za kandidovanje i izbor članova i predsjednika organa svih nivoa organizovanja Sindikata.

Izbori u Sindikatu se provode u skladu sa Statutom Sindikata, ovim Pravilima, Pravilima o organizovanju i radu Sindikalne odnosno Kantonalne organizacije u zavisnosti od toga na kojem nivou organizovanja Sindikata se provode izbori.

Izbori mogu biti redovni i vanredni. Redovni izbori se provode svake četiri godine, koliko traje mandat članovima i predsjednicima organlsvih nivoa organizovanja Sindikata.

Vanredni izbori se provode tokom mand tnog perioda u s lučaju da je dužnost izabranog član a odnosno predsjednika organa bilo kojeg nivoa organizovanja Sindikata prestala iz određenog razloga.

Izbori u Sindikatu ne smiju biti formalnost i ne smiju se svesti samo na personalne promjene već stvaralački čin opredjeljenosti, spremnosti i odlučnosti za produžetak kontinuiteta daljeg rasta,jačanj kao i još efikasnijeg djelovanja ukupne siJdikalne organizacije.

Od izuzetne važnosti je i potreba mobi I iziranja cjelokupnog članstva, odnosno potreba da članstvo u najvećem mogućem broju uzme učeš ć u izborima kako bi se na demokratski način došlo do izbora najkavalitetnijih kadrova za predsje nike i članove organa na svim nivoima organizovanja Sinidkata.

Bez izbora kvalitetnih kadrova za funkciue predsjednika sindikalnih organizacija, kantonalnih i organizacija i centralnih organa Sindikata n\ije moguće očekivati stručan i uspješan sindikalni rad.

Izbori su prilika da se istaknu i sva pozitivla iskustva u dosadašnjem radu, ali i ukaže na propuste i još uvijek prisutne slabosti u radu i djelova ju Sindikata s ciljem kreiranja kvalitetnih programskih ciljeva za naredni četvorogodišnji period.

Izbori su također i prilika da se precizi aju naredne sindikalne aktivnosti, kako one trenutno aktuelne, tako i one strateški dugoročne ka i obaveze organa i svakog č lana pojedinačno na svim nivoima sindikalnog organizovanja.

PRAVILA ZA PROVOĐENJE IZBORA NA SVIM NIVOIMA ORGANIZOVANJA SSVOONK BIH oktobar 2021