Informacija sa pres-konferencije, održane 12.12.2011. godine

U ponedjeljak, 12. decembra/prosinca 2011. godine u Sarajevu je održana pres-konferencija na temu “Aktuelna problematika u obrazovanju svih nivoa, sa posebnim akcentom na donošenje budžeta/proračuna za 2012. godinu”, na kojoj su se prisutnima obratili Selvedin Šatorović, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH i Đevad Hadžić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, na kojoj je između ostalog, iznesena slijedeća:

INFORMACIJA 

i Zaključci sa Trinaeste sjednice Predsjedništva SSVOONK-a BiH, održane 23.novembra 2011. godine u Sarajevu.

 

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – SSVOONK BiH

Trade Union of Secondary and Highly Education, Nurture, Science and Culture of

BiH – TUSHENSC BiH

Obala Kulina bana 1, Sarajevo, tel/fax:033 21 35 88; e-mail: ssvoonkbih@bih.net.ba

Broj:05-2-574-4/11

Sarajevo, 23. novembar 2011.godine

Predsjedništvo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH na sjednici održanoj 23.novembra 2011.godine , razmatralo je  ekonomsko-socijalni položaj naših članova . Predsjedništvo nije zadovoljno ekonomsko-socijalnim položajem naših članova koji je ugrožen stalnim rastom životnih troškova.

Također, Predsjedništvo je nezadovoljno radom vlada na poštivanju kolektivnih ugovora, kao i iznalaženjem sredstava za poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u  institucijama obrazovanja i kulture.

Predsjedništvo SSVOONK-a BiH je usvojilo slijedeće

Zaključke:

Predsjedništvo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH zahtijeva od Vlade Federacije BiH iznalaženje rješenja za ista prava svih radnika koji se finansiraju iz budžeta svih nivoa vlasti.

Napominjemo, da je međunarodnim konvencijama propisano za isto radno mjesto, iste složenosti poslova i potrebne stručne spreme, mora biti ista ili približno ista plata, što u Federaciji BiH nije slučaj;

–         Kantonalni odbori  u socijalnom dijalogu sa vladama kantona će obrazložiti loš ekonomsko-socijalni položaj naših članova na osnovu zvaničnih statističkih pokazatelja (akt u prilogu) i zahtijevati poboljšanje istog, što bi se trebalo implementirati u budžetima kantona za 2012.godinu.;

–         Predsjedništvo nalaže svim kantonalnim odborima da se ne prihvata rasprava o smanjenju plaća i drugih naknada i da ne mogu voditi pregovore  sa vladama o umanjivanju dostignutih prava naših članova ni po kom osnovu (topli obrok, plata, regres, prevoz i ostale naknade);

–         Predsjedništvo naglašava Odluku Glavnog odbora SSVOONK-a BIH da se mogu aneksirati kolekitvni ugovori , u skladu sa zakonima o plaćama koji su važeći u Federaciji BiH, a koje je usvojio Federalni parlament;

–         Zahtijevamo od vlada poštivanje kolektivnih ugovora i presuda sudova. Naglašavamo da ovo naređuje Presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 28.septembra 2011.godine . (akt u prilogu);

–         Predsjedništvo SSVOONK-a BIH svim kantonalnim odborima nalaže pripremanje svih oblika sindikalne borbe , ukoliko se od strane vlada budu nametala rješenja koja ugrožavaju ekonomsko-socijalni položaj tj.smanjenje plata i neusklađivanje plata sa rastom životnih troškova

Možete pogledati i ovu vijest...